تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی و کاربردی

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و شتابدهنده تحلیلگران منعقد شد

فاهم‌نامه همکاری فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی آذربایجان شرقی و شتابدهنده تحلیلگران در راستای ارائه خدمات شتابدهی (ارائه فضای کار اشتراکی،کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی، خدمات مالی و اعتباری، خدمات بین الملل و معرفی به سرمایه گذاران و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر) به تیم ها و ایده های معرفی شده از سوی دانشگاه به شتابدهنده و همچنین استفاده از امکانات دانشگاه به جهت استقرار تیم های معرفی شده از سوی شتابدهنده و برگزاری سمینار ها و کارگاه های تخصصی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی، عقد گردید

این تفاهم نامه توسط جناب آقای دکتر قالیچی رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی دانشگاه جامع علمی کاربردی امضا شد و ایشان تاکید زیادی بر همکاری مابین دانشگاه و واحد های شتابدهنده به جهت حمایت های واقعی از ایده ها و تبدیل نمودن آنها به شرکت ها و در نهایت شرکت های دانش بنیان داشتند

عقد این تفاهم نامه مایه افتخاری برای شتابدهنده تحلیلگران می باشد که بتواند از ایده ها و تیم های مستقر در این دانشگاه حمایت های جامعی داشته و از ظرفیت های و پتانسیل مجموعه و دانشگاه استفاده نماید تا به بهترین نحو تیم ها و ایده ها را به نتیجه نهایی برساند.

تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی و کاربردی